Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

On a Mission BVBA

Cederdreef 9 bus 2, 9230 Wetteren

België

hello@mother.life

+32 497 71 35 56

BE0700 423 736

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van On a Mission BVBA, een BVBA met maatschappelijke zetel te Cederdreef 9 bus 2, 9230 Wetteren, BE0700 423 736, (hierna genoemd ‘On a Mission BVBA’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhevige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van On a Mission BVBA moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door On a Mission BVBA aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden On a Mission BVBA niet. On a Mission BVBA is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. On a Mission BVBA is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door On a Mission BVBA. On a Mission BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

Beschrijving bestelprocedure: De Klant kan naar het tabblad ‘bestel’ gaan en kiest daar het gewenste product. Meer informatie kan de Klant vinden op de website. Eens de Klant zeker is van zijn/haar bestelling kan hij deze toevoegen aan het winkelmandje. De Klant geeft de facturatiegegevens in. De Klant moet het gewenste adres ingeven om de bestelling en levering correct te kunnen voltooien. De verzending gebeurt door DHL, BPost, of andere. Voor een verzending betaalt de klant een verzendingskost tenzij anders aangegeven. De Klant ziet nu het totaal te betalen bedrag. Dit bedrag is inclusief btw. Hierna kiest de Klant de gewenste betaalmethode. Alle eventuele extra kosten vanwege de betalingsmethode worden vermeld.

De Klant moet het vakje (OPT-IN) aanduiden waar hij/zij verklaart de Algemene Voorwaarden van On a Mission BVBA gelezen te hebben en akkoord gaat. De Klant kan de Algemene Voorwaarden nalezen door op de link te klikken. De Klant kan nu op de knop ‘Bestelling plaatsen’ klikken. Indien bepaalde velden niet of foutief ingevuld zijn, krijgen deze een rode foutmelding. De Klant dient deze foutmeldingen eerst op te lossen alvorens opnieuw op ‘Bestelling plaatsen’ te klikken. De Klant ontvangt nu een orderbevestiging per mail.

On a Mission BVBA is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Eens het order werd aangemaakt door de Klant, wordt On a Mission BVBA hiervan verwittigd zodat het order zo snel mogelijk klaargemaakt kan worden voor transport. Van zodra het order verstuurd wordt brengt On a Mission BVBA u hiervan op de hoogte. On a Mission BVBA streeft naar een leveringstermijn van minder dan een week binnen Europa. Voor leveringen buiten Europa wordt de klant op de hoogte gebracht van de leveringstermijn.

Eventuele vertragingen die veroorzaakt zijn na aflevering door On a Mission BVBA bij de transportmaatschappij zijn geen verantwoordelijkheid van On a Mission BVBA. On a Mission BVBA doet het mogelijke om de bestelling binnen de bepaalde termijn af te leveren, maar kan dit niet garanderen gezien er met externe partners wordt samengewerkt.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de bestelling. De leveranciers waarmee we samenwerken streven er echter wel naar om binnen de EU binnen de week te leveren. Echter is dit geen garantie.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan On a Mission BVBA.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door On a Mission BVBA was geboden.

Artikel 6: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij On a Mission BVBA. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant On a Mission BVBA, Cederdreef 9 bus 2, 9230 Wetteren, hello@mother.life, +32 497713556 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of via e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan On a Mission BVBA heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan On a Mission BVBA.

De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt On a Mission BVBA zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal On a Mission BVBA  alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat On a Mission BVBA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopsovereenkomsten kan On a Mission BVBA wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen in oorspronkelijke staat heeft ontvangen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door On a Mission BVBA geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

On a Mission BVBA betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als goederen uit hun verpakking zijn gehaald en bijvoorbeeld gebruikt zijn, is terugzenden niet meer mogelijk.

Artikel 7: Garantie

Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantie van 2 jaar geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met On a Mission BVBA en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan On a Mission BVBA.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant On a Mission BVBA zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. De instructies van het product zijn te raadplegen via een scancode bevestigt langs de binnenzijde van de verpakking.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van On a Mission BVBA is bereikbaar op het telefoonnummer +32497713556, via e-mail op hello@mother.life of per post op het volgende kantooradres: Cederdreef 9 bus 2, 9230 Wetteren, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover On a Mission BVBA beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet- betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt On a Mission BVBA zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.